You are here:  Trang chủ  /  Liên hệ

Địa chỉ liên hệ

Long Phung tại CANADA

CANADA: 1760 rue Centrale,
  Sainte-Catherine, Québec
  J5C 1G5
   
Tel: (450) 638-6933
Fax: (450) 638-6941
Free call: 1 (888) 638-6933

Long Phung tại USA

USA: 5617 Hoover street, side A
  Houston, Texas, 77092
   
Tel: (713) 263-1944
Fax: (713) 263-1858

Long Phung tại VIETNAM

VIETNAM:  D5B 9 street
   KCN, Le Minh Xuan, Binh Chanh
   Ho chi Minh
 
Tel: 84 879661664
Fax: 84 87661665